NYA ÖVERKIKAREN

Idéprojekt för Sveriges Kommuner och Landsting kontor och mötesplats

Mats Edbloms Landstings­förbundets hus (nu Sveriges Kommuner och Landsting) stod klart 1989. Nitton år senare imponerar fortfarande skala och gestaltning av det stora atriet kring vilket bygg­nadens verksamhet kretsar. För att integrera rönen från senare tiders design och forskning kring utformning av kontor, har SKL tillsammans med Reppen Lizell gjort en programutredning. Utifrån denna har sedan Reppen Lizell framställt ett idéprojekt som skall visa hur ett långsik­tigt användbart kontor och en attraktiv mötesplats för förbundets medlemmar kan se ut.

Enligt skissen kan kontakten mellan planen förstärkas med hjälp av nya trappor som kompletterar befintliga trapphus. Tätheten kan öka genom nya effektiva arbets­platser. Dagens material, produkter och färger an­vänds för att skapa en lugn, tydlig och inspirerande miljö åt husets cirka 500 anställda och samt alla besökare.

FAKTA
Fastighet: Överkikaren, Stockholm. Gatuadress: Hornsgatan 20. Byggherre: Priocon Fastigheter/SIS. Operatör: Sveriges kommuner och Landsting. Reppen Lizell arkitekter: Rita Reppen och Torbjörn Lundell. Bruttoarea 16500m2.

plan
motesrumlandskap-gronlandskap-vit